Bismillah hir Rahman nir rahim 1 Qoel a'oezoe bi Rabbin naas. 2 Malikin naas. 3 Ilahin naas.  4 Min sjarril waswasil gannaas. 5 Allazie joe waswisoe fie soedoerin naas.  6 Minal djinnati wan naas.

Surah An-Naas

Wamaa arsalnaaka iellaa rahmatal liel 'aalamien

Ienna rahmatallaahie qarieboem mienal moehsienien

Laa ielaaha iellaa hoewar rahmaanoer rahiem

Wa ielaahoekoem ielaahoew waahied

Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem mier riedjaaliekoem walaa kier-rasoelallaahie wa gaataman nabiej-jien

wa kaanallaahoe biekoellie shai-ien 'aliemaa

Iennallaaha wa malaa-iekatahoe joesalloena 'alan nabiejj| jaa-ajjoehallaziena aamanoe salloe 'alaihie wa salliemoe tasliemaa

Soerah Al-Faatiehah

Darood Sharif

Allaahoemma sallie 'alaa sejjiedienaa wa maulaanaa Moehamma­dien wa 'alaa aalie sejjiedienaa wa maulaanaa Moehammadiew wa baariek wa salliem

Soebhaana rabbieka rabbiel 'iezzatie 'ammaa jasiefoen wa salaamoen 'alal-moersalien walhamdoe liellaahie rabbiel 'aalamien.

4.Read surah An-Naas 1 time. 5.Read surah Al Fatiha 1 time. 6.Read Alif Laam Miim from surah Al Baqara 1 time. 7.After reading Alif Laam Mim read this 8.Read now the Darood Sharif 9.After Darood read this Note: Read every dua with Bismillah hir rahmanir rahim.

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem

oelaa-ieka 'alaa hoedam mier rabbiehiem wa oelaa-ieka

 hoemoel moef-liehoen.

wallaziena joe-mienoena biemaa oenziela ielaika wamaa oenziela mien qabliek| | | wa biel aagieratie hoem joeqienoen.

allaziena joe-mienoena biel ghaibie wa joeqiemoenas salaata

wa miemmaa

razaqnaahoem joenfieqoen

Alief Laam Miem Zaaliekal kietaaboe laa raiba fieh hoedal liel

moettaqien

Sura Al-Ieglaas| (3X)

Bismillah hir Rahman nir rahim Qul Huw-Allahu Ahad Allah-us-Samad Lam yalid wl lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad

Soerah Al-Falaq

Bismillah hir Rahman nir rahim  1 Qoel a'oezoe bi Rabbil falaq. 2 Min sjarri ma galaq.  3 Wa min sjarri ghasiqin iza waqab.  4 Wa min sjarrin naffasati fil 'oeqad. 5 Wa min sjarri hasidin iza hasad. 2.Read sura Al-Ichlas 3 times. Each time with “Bismillah hir rahmanir rahim”. 3.Read sura Al Falaq 1 time. Finished.